FÖRETAGSKOMMUNIKATION

Erfarenhet av viktiga presentationer och videoproduktion. Producent vid t ex managementkonferenser.

Rådgivning

BSAB FILE TRANSFER

Företagskommunikation, eller corporate communication, avser den övergripande kommunikation - riktad till alla målgrupper och i alla kommunikationskanaler
- som skapar bilden av ett företag, en organisation eller en myndighet. Här ingår exempelvis presentation av organisationens tjänster/produkter, inriktning och strategi. Den generella bilden av organisationen ska vara väl sammanhållen och
ge en enhetlig bild av verksamheten.

Vi gör allt från att ge råd och agera bollplank på en strategisk nivå till att hjälpa till med text, bild och form till presentationsmaterial, trycksaker och hemsidor. Vi undersöker, ger förslag på förbättringar, följer upp och utvärderar.
 

Strategi

Alla företag, organisationer och myndigheter har en strategi, mer eller mindre uttalad. En väl genomtänkt och presenterad strategi bör vara utgångspunkten för all kommunikation. Med en tydligt kommunicerad strategi kan medarbetare, underleverantörer och konsulter lättare uppfylla organisationens mål.


Vi hjälper till att formulera och visualisera mål och strategi i alla kanaler.

  

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan klargör vad organisationen vill förmedla med sin kommunikation, vilka de viktigaste målgrupperna är och vilka kanaler som ska användas.


Vi skapar kommunikationsplanen, dokumenterar och hjälper till att identifiera nyckelintressenterna, vilka de lyssnar på och vilka argument som fungerar.

 

 Medierelationer

Media är en kommunikationskanal som organisationen måste behärska, både för att sprida glada produkt- och tillväxtnyheter och för att hantera negativa nyheter om uppsägningar och nedläggningar.


Vi lär ut hur media fungerar, hur man umgås med media och hur man både får och undviker publicitet. Vi hjälper våra kunder med att inventera, förbereda, underhålla och utveckla deras medierelationer. Vi biträder också i själva kontaktarbetet och kan ställa upp som talespersoner, när så är lämpligt.

 

 Förändringskommunikation

Förändringskommunikation är vanligen ett intensivt skede - en kampanj - när nya mål, en strategiförändring, en breddning av verksamheten eller en nedläggning av en verksamhetsgren ska ske. Ibland måste en separat kommunikationsplan upprättas, nya budskap utformas, nya kanaler testas och nya presentationshjälpmedel utvecklas.

Vi arbetar med all sorts kommunikation inom förändringsprojekt, såväl internt som externt, och med allt från presentationer, möten, nyhetsbrev till intranät.

 

 

 


Löpande rådgivning eller projektledning

Vi finns alltid till hands för löpande rådgivning, goda råd och en second opinion, även om vi inte har huvudansvar eller producerar allt. Vi kan också stiga in som projektledare för kommunikationsprojekt som genomförs med interna resurser.


 

 

Skribent/redaktör

Ibland behövs en resursförstärkning som skribent eller redaktör till nya texter eller bearbetning av texter som andra skrivit.

Vi tillhandahåller både skribenter och redaktörer som är vana att arbeta med text.

 

© 2018 - Belin Stenbeck AB